• Γίνονται δεκτοί…

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της …

 • Διάρκεια σπουδών…

  Το Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος …

 • Αντικείμενο και σκοπός…

  Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» είναι: Η κατάρτιση και εξειδίκευση στη σύγχρονη κλινική και …

 • Παρακολούθηση…

  Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Νεφρολογική Φροντίδα» προγραμματίζονται να γίνονται κυρίως Παρασκευή και Σάββατο προς διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών, ενώ υπάρχει …

Μετάβαση στο περιεχόμενο